-HER KARANLIĞIN BAĞRINDA BİR FECR SAKLI- "İM JEDEN DUNKELHEİT VERSTECKT EİN SONNENAUFGANG "

ÖĞRENCİLERDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

sinav A frustrated, upset child, or child with learning difficulties.

 

Öğrencilerde başarısızlık nedenlerini incelenirken,öğretmenin birçok nedeni bir arada geniş bir perspektiften görebilmesi  gerekmektedir.

 • Fiziksel yetersizlikler:

Öğrencinin görme, işitme, konuşma ve benzeri sorunlarıvarsa, kas gelişiminde problem olup kalem tutamıyor, yazı yazamıyorsa veyabaşka bir sağlık sorunundan dolayı derslere konsantre olamıyorsa başarısızlıkgörülebilir. Bu hallerde çocuğu bir doktora götürerek sorunlarına çözümaranması ve yetersizliklerini gidererek öğrenmeye hazır hale getirilmesigerekir. Burada görme, işitme ve benzeri engeli olan öğrenciler iyi öğrenemezgibi bir yargıya varılmamalıdır. Engelin derecesine göre uygun bir eğitimprogramına yerleştirilirse yüksek düzeyde engeli olan öğrenciler bile diğerçocuklar kadar hatta daha başarılı olabilirler.

• Zihinsel, bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan yeterliölçüde gelişmemiş olma:

Çocuk, bu açılardan yaşıtlarından geri ise, okula olmasıgerekenden önce başlamışsa veya okul yaşında olmakla beraber bilişsel veduygusal yönden gelişimini tamamlamamış ise okula uyumda ve derslerde zorlanır,dolayısıyla başarısız olabilir.

• Öğrenmeye hazır olmama:

Öğrenci, öğrenme için yeterince hevesli ve istekli değilse,çalışmaya güdülenmiyorsa ve bunun sonucunda derse kendini veremiyorsa başarısızolur. Bu durumlara ailesel, gelişimsel vb. özellikler neden olabilir.

• Yanlış çalışma alışkanlıkları:

Öğrenci doğru bir biçimde ders çalışmıyorsa, çok çalışıyorancak çalışması verimli olmuyorsa, öğrenerek değil de ezberleyerek çalışıyorsa,derslerin gerektirdiği çalışma biçimine dikkat etmiyorsa (örneğin matematiğiyazarak, soru çözerek değil de okuyarak çalışıyorsa) yeterli tekrar yapmıyorsa,zamanı etkili kullanma, derse konsantre olma, dikkat toplama gibi konulardasorun yaşıyorsa istenen başarıya ulaşamaz.

• Kendine güvenin azlığı, sosyal becerilerin ve iletişimbecerilerinin gelişmemiş olması:

Bu durumlarda öğrenci başarılı olabileceğine inanmaz,öğrenmek için çabalama, anlamadığını sorma, derse katılma konularında zorlanır.

• Kaygının çok düşük ya da yüksek olması:

Başarılı olma için orta düzeyde kaygı gereklidir. Çocuğunders çalışma ve sınav konusunda kaygısı çok düşük veya çok yükseksebaşarısızlık görülür.

• Geçmişte yaşanan başarısızlıklara takılıp kalma:

Öğrenci, geçmişte olan başarısızlıkları nedeniyle kendinegüvenini kaybetmişse ve başarılı olacağına inanmıyorsa başarısızlıkkaçınılmazdır.

• Öğrencinin psikolojik durumu:

Öğrenci, travmatik bir olay (ailede hastalanma, ölüm, kaza,afetler, anne babanın ayrılması vb.) geçirmişse veya ev ortamında ya da okuldahuzursuzluk, sıkıntı verici durumlar, ve zorlayıcı olaylar, kavgalar yaşıyorsapsikolojisi derinden etkilenir, kendini derse veremez, konsantre olamaz vebaşarısız olabilir.

• Aşırı hareketlilik:

Bazı çocuklar, yapıları gereği aşırı hareketli olurlar.Çeşitli nedenleri olan bu durumda çocuk kıpır kıpırdır, yerinde duramaz bu daderse yoğunlaşmasını zorlaştırabilir.

• Ergenlik dönemi özellikleri:

Ergenliğe geçişle birlikte meydana gelen gelişme vedeğişmeler, bakış açısında, ilgi alanlarında olan farklılaşmalar, öğrencininyaşadığı duygusal gerginlikler onun başarısı üzerinde etki yapabilir. Ayrıcaöğrenci özgürleşme isteğine bağlı olarak kendini okuldan ve derslerdensoyutlayabilir.

• Öğrenme güçlüğü:

Bazı çocuklar yeterli zihinsel potansiyele sahip olduklarıhalde dersleri öğrenmekte güçlük çeker. Öğrenme güçlüğü denilen sorun, çocuğunnormal zekâlı hatta parlak zekâlı olmasına rağmen dikkatsiz, aşırı hareketli,beceriksiz, dalgın olması, doğru çözümü ayırt edememesi, yanlış ve eksikyazması, okuma, yazma veya matematiği öğrenmede zorlanması gibi belirtilerlekendini gösterir. Bu sorun beynin, merkezi sinir sisteminin fonksiyonbozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar.

• Çalışma ortamı:

Öğrencinin ders çalışma ortamı soğuk, karanlık, gürültülü,rahatsızlık verici bir yerse veya iyi ders çalışabilmesi için belli bir yeriyoksa ya da çalışırken dikkatini çevresinde olanlardan uzaklaştıramıyorsabaşarılı olma şansı düşük olur. İstenen başarıya ulaşılamayabilir.

OKULDAN KAYNAKLANABİLECEK NEDENLER:

• Sınıf ve okul ortamı çocukları rahatsız edebilecekdurumdaysa, öğretmenin yanlış tutum ve davranışları varsa ya da uygun öğretimteknikleri kullanılmıyorsa ayrıca çocuk çeşitli nedenlerden ötürü arkadaşlarıtarafından dışlanmışsa başarısızlık gözlenebilir.

AİLEDEN KAYNAKLANAN NEDENLER

Ailenin eğitim, kültürel ve ekonomik durumu, aile bireyleriarasındaki iletişim biçimi, anne babanın çocuk yetiştirme tarzı, eğitime bakışaçısı, çocuğa gösterdiği tutum ve yaklaşımlar, çocuğun başarısını etkiler.

• Anne ve baba arasında iyi bir iletişim yoksa sık sıktartışma yaşanıyorsa, evde çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyecek durumlarvarsa

• Anne ve baba kendi sorunlarından ya da başka nedenlerdendolayı çocuğa fazlasıyla baskıcı, eleştirel, sert davranıyorsa veya tam tersineonunla ilgilenmiyor, ihtiyaçlarını görmezlikten geliyorsa

• Çocuk, yaşadığı olay ve durumlardan etkilenir, yoğunolarak üzüntü, değersizlik ve yetersizlik duyguları yaşar, çaresizlikler içindebunalır. Bu duyguların etkisiyle kendine güveni düşer, kendini derse veremezsonucunda başarısız olur.

• Anne ve babada başarısızlık kaygısı varsa, bu okul öncesindenbaşlayarak çocuğa yansır ve onun gerçek performansını ortaya koymasına engelolur.

• Başarısızlıkta en önemli nedenlerden biri de aileninçocuktan yüksek beklentileridir. Bazı anne babalar, çocuklarının kapasitelerinive potansiyellerini dikkate almadan ondan yüksek başarı beklerler. Oysaki herçocuğun ilgi ve yetenekleri ile başarılı olduğu alanlar farklıdır. Ayrıca çocukkapasitesini artırabilmekle beraber o kapasitenin çok üstüne çıkamaz. Aile, bubeklentiler içinde başarıyı çocuğun kişiliğinin ölçüsü olarak görüyorsa çocukbaşarısız olma ve sevilmeme korkusu yaşar, kaygısı artar. Bu da başarısızlığıberaberinde getirir.

• Ailenin çocuğuna okuma, zamanı verimli kullanma,sorumluluklarını yerine getirme gibi konularda iyi model olmaması (çocuğatelevizyon izlemeyi yasaklayıp kendinin sürekli televizyon izlemesi gibi), herkonuda olduğu gibi ders çalışma ve başarı konusunda da önemli bir etkendir.Bunun yanında çocuğun bilgisayar oyunlarına, televizyon programlarına çokdüşkün olması ve ailenin buna sınır koyamaması başarısızlığa neden olur.

• Çocuğun eğitimi için yeterli özen ve desteğin gösterilmemesi;aile, çocuğu okula gitme ve ders çalışma konusunda heveslendirmiyor, onagüvendiğini hissettirmiyor, gerektiğinde yardım etmiyor, destek olmuyorsaayrıca bu konularda uygun olmayan ödül ve ceza teknikleri kullanıyorsa, yinebaşarısızlık meydana gelir.

• Anne babanın çocuğun ders çalışmaktan başka bir şeyyapmasına izin vermemesi; sosyal faaliyetler, resim, müzik, spor etkinliklerigibi başarıyı destekleyici çalışmaları gereksiz hatta zarar verici olarakgörmesi, çocuğun oyun oynamasına, az da olsa arkadaşlarıyla görüşmesine izinvermemesi, faydalı olsun diye yapılan aslında zarar veren yaklaşımlardır.

• Tam tersine ders çalışmayı kolay bir iş sanıp çocuğa evdeçok görev ve sorumluluk vermek de yeterince ders çalışılamamasına neden olur vebaşarısızlık doğurur.

• Ailenin çocuk yetiştirme tarzı ve çocuğa gösterilen hatalıtutum ve yaklaşımlar, başarı üzerinde olumsuz etki yapar. Çocuğun çok gevşekbırakılması veya aşırı baskı ve otorite altında bulundurulması başarısızlığanenen olur. Onun her hareketinin gereğinden çok izlenmesi, en ufak hatasınınbile sert tepkiyle karşılanması, sürekli eleştirilmesi, her düşünce vedavranışta zekâ belirtilerinin aranması zararlıdır. Bazı aileler böyledavranarak çocuğa çalışma ve doğru yapma alışkanlığı kazandırılacağınıdüşünürler ancak aşırı yaklaşımlar her zaman olumsuz sonuç verir.

• Anne babanın yaklaşımlarına karşı çocuğun verdiği tepkilerde başarısızlığa neden olur. Bazı çocuklar, anne babalarına duyduklarıkızgınlığı yaramazlık yaparak, ders çalışmayarak gösterirler. Böyle yapıp zayıfnotlar alınca onları cezalandırıp intikam alacağını düşünürler.

• Çocuğa küçük yaşlardan başlanarak sorumluluk duygusukazandırılamamışsa, bu duyguyu kazanmasına fırsat verilmemişse, çocuk okulabaşladığında sorumluluklarının farkına varamaz, dolayısıyla sorumluluk alamazve yerine getiremez.

• Kalıtımla anne babadan çocuğa geçen bedensel ve zihinselözellikler, onun her yönünü olduğu gibi okul başarısını da şekillendirir.

• Ailenin eğitim düzeyi, kültürel yapısı, yaşam biçimi vegelişmişlik durumu da başarı üzerinde etkili bir faktördür. Ailenin eğitimhakkındaki düşünce ve yaklaşımları, öğretmene karşı geliştirdiği tutumlarolumlu ise çocuğun bu konulara bakışı da olumlu olur. Aile, eğitim, okul veöğretmen hakkında olumsuz düşünce, görüş ve değer yargılarına sahipse çocuk daolumsuz düşünür ve başarısız olur. Bunun yanında kalabalık ailelerinçocuklarının, çocuk sayısı daha az olan ailelerinkine kıyasla daha az başarıgösterdikleri gözlemlenmiştir.

• Bir başka etmen de çocuğun bir işte çalışmasıdır. Çeşitlinedenlerle çalışan çocuklar, hem ders çalışmaya yeterli zaman bulamazlar hem deyüklerinin ağırlığı ve yorgunluktan dolayı okulda istenen başarıyıgösteremezler.

• Evde çocuğun ders çalışabileceği bir oda, oda yoksa bir dersçalışma köşesinin olmaması, çocuğun iyi çalışamamasına, ders çalışmaya karşıolumsuz tutum geliştirmesine yol açabilir.

• Başarısızlığın başta gelen nedenlerinden biri de annebabanın çocuk ile birlikte yeterince zaman geçirmemesidir. Özellikle babalarişlerinden dolayı çocuklarına zaman ayıramadıklarını öne sürerek onlarlailgilenmeyi reddederler. Oysaki çocukla günde yarım saat bile olsun birlikteoynamak, kitap okumak, çeşitli faaliyetler yapmak, sohbet etmek, dersleriyleilgilenmek, her açıdan iyi sonuçlar verir. Çocuk, anne ve babasıyla kalitelizaman geçiremez ve paylaşımlarda bulunamazsa duygusal yoksunluk yaşar, ihtiyacıolan ilgiyi okulda arar. Bu çocuklarda başarısızlığın yanında çeşitli uyum vedavranış bozuklukları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlargörülebilir.

Anne ve babalar, sözü edilen ailesel faktörlere dikkatetmeli ancak her başarısızlıkta hemen kendini suçlamamalıdır. Başarısızlığaneden olacak tüm faktörler incelemeli, kendilerinden kaynaklanan nedenler varsabunları ortadan kaldırmak için çalışmalıdır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s